Vystudoval jsem finanční poradenství – mám povinnost k vykonání zkoušky investičního zprostředkovatele?

Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále také „zákon“), ve znění zákona č. 230/2008 Sb. uznala jako způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálovém trhu odborné zkoušky organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Evropskou asociací finančního plánování Česká republika a Vysokou školou finanční a správní, a dále některé makléřské zkoušky pořádané Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou.

Přechodné ustanovení čl. II bod 16 zákona č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále také „novela“), uvádí, že „fyzická osoba, která přede dnem nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení§ 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.“

Kompletní odpověď ČNB naleznete zde: Prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb.