Nabízím pojištění velkých pojistných rizik, jaký typ certifikace na pojištění je pro mne vhodný?


Pro pojištění velkých pojistných rizik je typ zkoušky V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min).

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidelobčanského pojištění a pojištění podnikatelů.

Velká pojistná rizika jsou definována v paragrafu 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví následovně:

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí

  1. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
  2. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,
  3. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:
    1. úhrn rozvahy 6 200 000 EUR,
    2. čistý obrat 12 800 000 EUR,
    3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.

Zjednodušený význam tohoto paragrafu je následující.

Dle bodu a. se jedná o pojištění škod na drážních vozidlechleteckých dopravních prostředcíchplavidlech a přepravovaných věcí. Viz body přílohy B zákona 277/2009.

Dle bodu b. se jedná o pojištění úvěru a záruky (kauce) pro činnosti dle tohoto bodu.

Dle bodu c. se jedná o pojištění motorových vozidelmajetkuodpovědnosti a dalších, pokud splňují alespoň 2 ze 3 uvedených podmínek dle tohoto bodu. Navíc, pokud je pojištěný společnost, je třeba prověřit, zda je společnost součástí většího celku a pokud ano, uvedené limity z bodu c. se budou posuzovat dle konsolidovaných účetních uzávěrek.