Když vstupuje nováček do prodeje doplňkového penzijního spoření (DPS), potřebuje mít kromě certifikace na DPS současně také certifikaci na investice dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)?

Ne. Ze stanoviska ČNB vyplývá možnost existence takového vázaného zástupce (VZ) investičního zprostředkovatele (IZ), který neposkytuje investiční služby, nýbrž je pouze propaguje (viz § 32a odst. 1 písm. c) ZPKT), a jehož činnost se omezuje na distribuci produktů DPS. Takový VZ nemusí skládat odbornou zkoušku podle ZPKT.

Podobně této povinnosti nepodléhá zaměstnanec IZ, pokud se jeho činnost omezuje pouze na distribuci DPS. Na VZ či zaměstnance se v tomto případě vztahuje obecné ustanovení § 30 odst. 1 písm. g) bod 3 ZPKT, podle něhož IZ zabezpečí, aby osoby, pomocí kterých vykonává svou činnost, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti. V případě propagace by tedy VZ měl být schopen řádným způsobem informovat a vysvětlit investiční služby poskytované zastoupeným.

Pokud by však činnost VZ nebo zaměstnance IZ zahrnovala i jednání se zákazníky v rámci poskytování některé investiční služby, musí tato osoba složit odbornou zkoušku v rozsahu investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT.

Stanovisko ČNBK registraci činností vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele.