Jak je to s prokazováním maturitní zkoušky „všeobecných znalostí“ u zkoušky na úvěry?

Pokud máte alespoň 3 roky praxe v úvěrovém poradenství, počítané k 1.12.2016, nemusíte prokazovat vykonání maturitní zkoušky vůbec.

Dle § 176 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb.: Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.

V opačném případě musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky již při registraci na ČNB.

Historicky platila ještě tato výjimka, ale podmínka maturity již musí být od června 2020 také splněna:

Dle § 176 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb.: Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.